Úradná tabuľa
NázovDátum vyveseniaDátum zveseniaPopisDokument
Súťažný návrh VVS, a.s.21.05.202424.06.2024a919f_CCF_000116.pdfa919f_CCF_000117.pdf
Pozvánka obecného zastupiteľstva10.06.202413.06.2024c691b_Pozvánka .pdf
Obchodná verejná sútaž VVS, a.s.24.04.202424.04.20249eed3_Podmienky OVS _ novela.pdf9eed3_6 Zámer a spôsob prevodu final.pdf9eed3_Výzva na uplatnenie predkupného práva.pdf
Pozvánka obecného zastupiteľstva11.03.202414.03.20245899b_Pozvánka.pdf
Návrh - Dodatok č.1/2024 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie obce č.1/2021 27.02.202413.03.2024310c0_Návrh dodatku č.1.pdf
Rozpočet 2024 - príjmy 15.12.202331.12.202324be6_Príjmy_2024_-_rozpočet.prn
Rozpočet 2024 - výdavky15.12.202331.12.20239eca5_Výdavky_2024-_rozpočet.prn
Návrh zásad pri postupe prijímaní, evidovaní, vybavovaní a kontrole vybavovania sťažností fyzických osôb a právnických osôb v podmienkach samosprávy obce Vyšná Sitnica č.1/202329.11.202313.12.202375219_2023_ZASADY_postupu_vybavovania_STAZNOSTI___(1)(2).pdf
Pozvánka obecného zastupiteľstva10.12.202313.12.202392ca2_STAROSTA__OBCE__VYŠNÁ__SITNICA__14.12..2023(2).pdf
Návrh rozpočtu - výdavky 202428.11.202313.12.20232d78c_Návrh_rozpočtu_2024_-_V.pdf
Návrh ropzpočtu - príjmy 202428.11.202313.12.2023348bd_Návrh_rozpočtu_2024_-_P.pdf
Návrh -VZN č.1/2023 O miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady28.11.202313.12.20236e948_VZN č.1-2023_miestne_dane.pdf
Pozvánka obecného zastupiteľstva16.10.202319.10.202362cc5_7a5f8_Pozvánka OZ(1).pdf
Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa / ky Materskej školy vo Vyšnej Sitnici03.08.202324.08.2023daad2_Výberové_konanie .pdf
Pozvánka obecného zastupiteľstva20.07.202324.07.202373110_87d33_Pozvánka_24.07.2023(3).pdf
Pozvánka obecného zastupiteľstva28.05.202331.05.20238e90e_Pozvánka 01.06.2023.pdf
Návrh - Záverečný účet obce za rok 202215.05.202331.05.2023741bf_Záverečný účet 2022.pdf
Pozvánka obecného zastupiteľstva01.03.202305.03.2023f7aed_Pozvánka_OZ_6.3.2023.pdf
Rozpočet 2023 - výdavky29.11.202231.12.2022524a8_Rozpočet_2023-_výdavky.pdf
Rozpočet 2023 - príjmy 29.11.202231.12.20229a3ce_Rozpočet_2023_-_prijmy.pdf